th_shamus.jpg

SHAMUS 

Expérience: 7 ans.
Style: traditionnel

instagram - @shamusmahannah


PORTFOLIO | TATOUAGES

PORTFOLIO | ART